Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000
odpri iskalnik po strani

Katalog informacij javnega značaja

Naziv organa, ki je katalog izdal: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Odgovorna oseba: direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: september 2012
Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 6. 2020
Podatki o dostopnosti kataloga: katalog je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.bolnisnica-go.si

 

Naziv organa, ki je katalog izdal:

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Odgovorna oseba:

direktor zavoda

Datum prve objave kataloga:

september 2012

Datum zadnje spremembe kataloga:

17. 6. 2020

Podatki o dostopnosti kataloga:

katalog je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.bolnisnica-go.si

Naziv organa, ki je katalog izdal: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Odgovorna oseba: direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: september 2012
Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 6. 2020
Podatki o dostopnosti kataloga: katalog je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.bolnisnica-go.si
 • Naziv organa, ki je katalog izdal: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
 • Odgovorna oseba: direktor zavoda
 • Datum prve objave kataloga: september 2012
 • Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 6. 2020
 • Podatki o dostopnosti kataloga: katalog je dostopen na spletni strani zavoda na naslovu www.bolnisnica-go.si

 

Splošno

Z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ) je

bila zakonsko urejena ustavna pravica vsakogar do informacij javnega značaja. Ustava namreč v 39.členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. S tem zakonom je državljanom omogočena tudi ustavna pravica iz 44.člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov priupravljanju javnih zadev.

Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, kamor sodi tudi Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica. Naš zavod je Vlada RS uvrstila v Katalog zavezancev po ZDIJZ. Najdete nas pod zaporedno št. 84.

Na podlagi ZDIJZ je bila izdana Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 24/2016) ), ki ureja vsebino kataloga informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Za pregledovanje nekaterih dokumentov in obrazcev boste potrebovali program Adobe Reader.

Podatki o zavodu

Ime zavoda: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Sedež zavoda: Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: (05) 33 01 000, (05) 33 01 100
Fax: (05) 33 01 057
Matična številka: 5055695
Davčna številka: SI11427205
Podračun: 01100-6030279058, odprt pri UJP Nova Gorica
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5037000865
Glavna dejavnost zavoda: 86.110 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)
Reg. podatki: Zavod je v sodnem registru vpisan pod vložno številko 065/10003300
pri okrožnem sodišču v Novi Gorici
Sektorska pripadnost (SKIS): S.13113
Ustanovitev in dejavnost:

Splošna bolnišnica je javni zdravstveni zavod, katerega
ustanovitelj je Republika Slovenija.
Ustanovitveni akt:  Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice
"dr. Franca Derganca" Nova Gorica v javni zdravstveni
zavod št.511-02/92-6/1-8 z dne 29.12.1992
(s spremembami in dopolnitvami).

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni ter
druge dejavnosti,
ki so določene z aktom o ustanovitvi.

Dejavnost zavoda, vpisana v sodni register: E 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo
G 52.31 Dejavnost lekarn
H 55.51 Dejavnost menz
I 63.210 Druge pomožne dejavnosti v 
                kopenskem prometu
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni 
                 razvoj na področju medicine
M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko 
                  izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, 
                  izpopolnjevanje in usposabljanje, 
                  d.n.
N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična 
                  zdravstvena dejavnost
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
O 93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih 
               čistilnic
Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki direktorja zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med. direktor zavoda

Telefon: (05) 330 1100
Fax: (05) 330 1057
Elektronski naslov: 

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki strokovne direktorice zavoda:

Jasna Humar, dr.med., spec. splošne kirurgije.

Telefon: (05) 330 1123
Fax: (05) 330 1057
E-pošta: jasna.humar@bolnisnica-go.si

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki pomočnika direktorja za zdravstveno nego:

Aljoša Juretič, mag.posl. in ekon.ved., dipl.zn.

Telefon: (05) 330 1120
Elektronski naslov: 

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki pomočnice direktorja za upravno – ekonomske zadeve

mag. Ingrid Kuk Kikl

Telefon: (05) 330 1552
Elektronski naslov: 

 

Organigram in podatki o organizaciji zavoda s seznamom vseh večjih notranjih organizacijskih enot

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
(št. 130-4/2002-16 z dne 08.05.2007, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnik o organizaciji zavoda
(št. 130-3/03-12 z dne 10.10.2007, s spremembami in dopolnitvami). Organigram si lahko ogledate preko povezave

 

Seznam notranjih organizacijskih enot, vodij notranjih organizacijskih enot (ime, priimek, naziv, kontaktni podatki) in glavnih oziroma odgovornih medicinskih sester notranjih organizacijskih enot (ime, priimek, kontaktni podatki)

MEDICINSKE SLUŽBE Z ODDELKI IN ODSEKI

 

UPRAVNA SLUŽBA

 

Pravna služba

Barbara Kobal, univ.dipl.prav. – Vodja pravne službe

Telefon: (05) 330 1560

E-pošta:

Kadrovska služba

Tadeja Hvalič Franzin, univ.dipl.prav., vodja službe

Telefon: (05) 330 1586

E-pošta: 

Finančna služba

Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1570

E-pošta: 

Računovodska služba

Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon., pooblastilo za vodenje
Računovodske službe

Telefon: (05) 330 1570

E-pošta: 

Služba za plan in analizo s centralno administracijo

Mojca Hero Pavšič, univ.dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1590

E-pošta: 

 

Nežika Erzetič Drnovšek, mag. posl. ved,
vodja centralne administracije

Telefon: (05) 330 1477

E-pošta: 

               

Računalniški center in informatika

Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf., vodja službe

Telefon: (05) 330 1584

E-pošta: armin.makovec@bolnisnica-go.si

TEHNIČNO-OSKRBOVALNA SLUŽBA

 

Tehnično-oskrbovalna služba

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str., predstojnik službe

Telefon: (05) 330 1450

E-pošta: 

Služba za vzdrževanje

Patrik Makovec, dipl. gosp. inž., po pooblastilu vodja službe

Telefon: (05) 330 1451

E-pošta:

Služba za energetiko

Jakob Bartolj, mag.inž.rač.in inf., dipl.inž.el., vodja službe

Telefon: (05) 330 1480

E-pošta: jakob.bartolj@bolnisnica-go.si

Služba za oskrbo s tekstilom

Patrik Makovec, dipl. gosp. inž., vodja službe

Telefon: (05) 330 1095

E-pošta:

Prehrambena služba

Gabrijela Puc, vodja službe

Telefon: (05) 330 1490

E-pošta: gabrijela.puc@bolnisnica-go.si

 

SLUŽBA ZA NABAVO IN JAVNA NAROČILA

Natali Sardon Pahor, dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1455

E-pošta:

Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb,
pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek, funkcija in naziv

Dimitrij Klančič,
dr. med., spec. int. med., direktor zavoda

Poštni naslov, elektronski naslov in neposredna službena telefonska številka

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Tajništvo direktorja

Padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: (05) 330 1100

E-pošta: 

 

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa

Državni register predpisov

http://zakonodaja.gov.si/

www.uradni-list.si/

Register predpisov EU

http://evropa.gov.si/

www.uradni-list.si/

 

Povezava na predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

Predlogi državnih predpisov

http://www.dz-rs.si/

 

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih  dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih

POSLOVNA POROČILA

Letno poročilo za leto 2007

Letno poročilo za leto 2008

Letno poročilo za leto 2009

Letno poročilo za leto 2010

Letno poročilo za leto 2011

Letno poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2013

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Letno poročilo za leto 2019

Letno poročilo za leto 2020

Letno poročilo za leto 2021

Letno poročilo za leto 2022

FINANČNI NAČRTI in REBALANSI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt za leto 2008

Finančni načrt za leto 2009

Rebalans finančnega načrta za leto 2009 

Finančni načrt za leto 2010

Rebalans načrta investicij in investicijskega vzdrzevanja za leto 2010 

Rebalans št. 1 načrta investicij in investicijskega vzdrzevanja za leto 2010 

Program dela in finančni načrt za leto 2011

Program dela in finančni načrt za leto 2012

Program dela in finančni načrt za leto 2013

Sanacijski načrt 2013

Program dela in finančni načrt za leto 2014

Sanacijski načrt 2014

Program dela in finančni načrt za leto 2015

Program dela in finančni načrt za leto 2016 - popravek

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2019

Program dela in finančni načrt za leto 2020

Program dela in finančni načrt za leto 2021

Program dela in finančni načrt za leto 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2023 - popravek

 

Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim  uporabnikom

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica vodi naslednje postopke v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah:

- postopek prve obravnave kršitve pacientovih pravic,

- postopek seznanitve z zdravsteno dokumentacijo.

 

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica vodi postopek odločanja o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica obravnava zahteve in ugovore v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (v nadaljevanju: upravljavec) ima vzpostavljene evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov.

 

Na področju zdravstvenega varstva ima upravljavec vzpostavljene naslednje evidence dejavnosti obdelave:

1. Osnovna medicinska dokumentacija (NIJZ 1),

2. Čakalni seznam,

3. Evidenca pridobivanja popkovnice ter pridobivanja in darovanja popkovnične krvi,

4. Evidenca o darovalcu,

5. Seznam oseb, ki se jim vsadijo medicinski pripomočki,

6. Zbirka podatkov donorskega centra o darovalcih - izvajanje transplantacijske dejavnosti in zagotavljanje sledljivosti,

 

Upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi osebne podatke, ki niso s področja zdravstvenega varstva in so opredeljeni v naslednjih evidencah dejavnosti obdelave:

1. Kadrovska evidenca zaposlenih,

2. Evidenca delovnega časa,

3. Evidenca o kandidatih za opravljanje dela,

4. Evidenca strokovnih izpitov,

5. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev,

6. Evidenca o postopkih za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

7. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu,

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom in seznanitvi s požarnim redom,

9. Evidenca o nezgodah pri delu,

10. Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija,

11. Evidenca izvršilnih postopkov,

12. Zbirka podatkov o članih sveta zavoda,

13. Video nadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore,

14. Video nadzor v delovnih prostorih,

15. Evidenca izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb,

16. Matične knjige in zvezki.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

V zavodu imamo sledeče informacijske podsisteme za potrebe bolnišnice:

- za obravnavo pacientov

- za laboratorijske preiskave

- za radiološke preiskave

- za transfuziologijo

- za mikrobiološke preiskave

- za endoskopske preiskave

- za osebne dohodke

- za kadrovsko evidenco

- za beleženje in planiranje delovnega časa

- za materialno poslovanje

 

Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Akt o ustanovitvi zavoda – Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica v javni zdravstveni zavod:

 

Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod št. 2

 

Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica:
Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

 

Pravilnik o organizaciji zavoda:

 

Pravilnik o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji zavoda

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji zavoda

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Pravilnik o spremembi Pravilnika o organizaciji zavoda

 

 

 

 

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o službenih stanovanjih
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva
Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov
Pravilnik o izobraževanju
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ
Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro
Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica
Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost
Navodilo o pisarniškem poslovanju
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Poslovnik strokovnega sveta zavoda
Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb
Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica
Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorice

Poslovnik o evidenčnih naročilih

Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Spremembe Hišnega reda Splošne bolnišnice "dr.Franca Derganca" Nova Gorica
Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici

Požarni red

Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom (organizacijski predpis)
Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica
Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik pshisocialnega tveganja na delovnem mestu

Pravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb
Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte

Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Načrt integritete
Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico
Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevek za priznanje in plačilo tega dela
Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka
Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov
Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav
Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo
Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti
Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih
Razna navodila predstojnikom in vodjem služb
Razni sklepi in odredbe

 

Druge informacije javnega značaja kot npr. seznam zdravnikov, ordinacijski časi, čakalne dobe, naročanje, cene storitev in druge informacije te vrste so
dostopne na spletni strani zavoda www.bolnisnica-go.si.

Neposreden dostop Katalog je dostopen brezplačno v elektronski obliki na naslovu http//:www.bolnisnica-go.si in ga je mogoče natisniti.
Uporabniki lahko pridejo do navedenega naslova z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo v
običajnih oblikah zapisa.

Katalog je dostopen v fizični obliki tudi na naslovu: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica,
Tajništvo direktorja, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, kjer se lahko osebno zglasite vsak delavnik
med 9:00 in 11:00 uro ter 13:00 in 15:00 uro.

Katalog je dostopen ljudem s posebnimi potrebami (vstop z invalidskimi vozički), stavbe so opremljene z dvigali.

Dostop na podlagi posebne zahteve Pisna zahteva:

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Splošna bolnišnica
"dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici ali jo oddate osebno
na istem naslovu v Tajništvu direktorja zavoda vsak delavnik med 9:00 in 11:00 uro ter 13:00 in 15:00 uro.

Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo
o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:
1. informacijo, s katero se želi seznaniti,
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega
značaja. Če iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja po Zakonu o
dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ), organ obravnava zahtevo po tem zakonu.
Če bomo ugotovili, da je zahteva prosilca nepopolna in je zaradi tega ne moremo obravnavati, vas bomo pozvali,
da jo v določenem roku dopolni.
Organ vaši zahtevi smo dolžni odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne
zahteve. Le izjemoma se lahko rok za odločanje podaljša na 30 delovnih dni.
Vašo zahtevo lahko v celoti ali delno zavrnemo, če ugotovimo, da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni
izjemo po ZDIJZ.
Pravno varstvo ima samo prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. O pritožbi
odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

Ustna zahteva:

V času uradnih ur se lahko oglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja in ustno
izrazite svojo zahtevo. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, ne morete vložiti pritožbe
na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij sklenjenih pogodb.

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij razpisne in ponudbene dokumentacije.

Zahteva za dostavo kopij dokumentov, ki so bili podlaga za dobavo blaga/naročanje storitev.

Zahteva za dostavo podatkov o plačah javnih uslužbencev.

Zahteva za dostavo kopij kadrovske dokumentacije javnega uslužbenca.

Zahteva za vpogled in/ali dostavo kopij izbirnega postopka za izbiro kandidata za zasedbo delovnega mesta.

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se zaračuna stroške v skladu s Cenikom. Prosilcu se posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi v zavodu razpolagamo. Če se informacija javnega značaja nahaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki in v zavodu razpolagamo s tehnološkimi zmogljivostmi za potrebno pretvorbo, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu bomo v zavodu zaračunali materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali pretvorbe fizične oblike v elektronsko obliko skladno z navedenim cenikom.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam dokumentov

Akt o ustanovitvi zavoda
Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Splošni akti zavoda
Statut
Spremembe Statuta
Spremembe Statuta
Spremembe Statuta
Pravilnik o organizaciji zavoda
Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda
Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda
Organizacijska shema

 

Kazalniki poslovne učinkovitosti
Kazalniki učinkovitosti 2011SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2012SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2013SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2014SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2015SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2016SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2017SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2018SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2019SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2020SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2021SBNG

 

 

Povezava na državni register predpisov
zakonodaja.gov.si/
www.dz-rs.si/
www.uradni-list.si/

 

Odgovorna oseba zavoda za informacije za medije:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
Službena telefonska številka: (05) 330 1100
Naslov službene elektronske pošte:

INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (General Data Protection Regulation - GDPR)

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica (v nadaljevanju: SB Nova Gorica) kot upravljavec obdeluje osebne podatke za namene opravljanja zdravstvenih storitev, za namene zaposlovanja, za namene zagotavljanja nemotenega poteka oziroma organizacije dela ter druge namene, določene z veljavnimi predpisi. Z osebnimi podatki ravnamo na podlagi in v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, področja zdravstvene dejavnosti in drugih veljavnih predpisov oziroma na podlagi in v skladu s privolitvijo posameznika. Večina podatkov, ki jih pri nas obdelujemo, ima status posebne vrste osebnih podatkov, to je občutljivih osebnih podatkov – takšni so namreč vsi zdravstveni podatki.

Zavedamo se, da je v odnosu bolnišnica – pacient, uporabnik oziroma stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov, občutljivih osebnih podatkov in ostalih podatkov, s katerimi se seznanimo in jih obdelujemo pri opravljanju našega dela.

Namen tega obvestila je seznanitev posameznikov z vsemi informacijami za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih kot upravljavec obdeluje SB Nova Gorica skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

I. KONTAKTNE INFORMACIJE UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV TER POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ime/naziv: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Sedež: Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

Zakoniti zastopnik:  Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med., direktor zavoda 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Nežika Erzetič Drnovšek, mag. posl. ved.

E-pošta: 

II. EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

V posamezni evidenci dejavnosti obdelave podatkov (v nadaljevanju: evidenca) je opredeljena vrsta osebnih podatkov, ki se obdelujejo; nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo; pravne podlage za njihovo zbiranje in obdelavo; uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov; posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam in v tretje države; čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov in ukrepi varovanja.

Na področju zdravstvenega varstva ima upravljavec vzpostavljene naslednje evidence:

1. Osnovna medicinska dokumentacija (NIJZ 1),

2. Čakalni seznam,

3. Evidenca pridobivanja popkovnice ter pridobivanja in darovanja popkovnične krvi,

4. Evidenca o darovalcu,

5. Seznam oseb, ki se jim vsadijo medicinski pripomočki.

6. Zbirka podatkov donorskega centra o darovalcih - izvajanje transplantacijske dejavnosti in zagotavljanje sledljivosti

Upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi osebne podatke, ki niso s področja zdravstvenega varstva in so opredeljeni v naslednjih evidencah:

1. Kadrovska evidenca zaposlenih,

2. Evidenca delovnega časa,

3. Evidenca o kandidatih za opravljanje dela,

4. Evidenca strokovnih izpitov,

5. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev,

6. Evidenca o postopkih za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

7. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu,

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom in seznanitvi s požarnim redom,

9. Evidenca o nezgodah pri delu,

10. Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija,

11. Evidenca izvršilnih postopkov,

12. Zbirka podatkov o članih sveta zavoda,

13. Video nadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore,

14. Video nadzor v delovnih prostorih,

15. Evidenca izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb,

16. Matične knjige in zvezki.

17. Evidenca stanovanj v upravljanju

18. Evienca vstopov in izstopov (Kartični dostop)

III. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V SB Nova Gorica vaše osebne podatke varujemo pred nezakonito obdelavo. Prav tako skrbimo, da ne pride do nenamerne izgube, uničenja ali kakršnekoli druge poškodbe osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Vse varovalne ukrepe, ki jih uporabljamo, smo izbrali na podlagi presoje, kjer smo upoštevali naše tehnološke zmožnosti, naše finančne zmožnosti ter tveganja, ki bi jih obdelava osebnih podatkov lahko prinesla posameznikom.

Če bo v SB Nova Gorica prišlo do ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o vsaki takšni kršitvi v 72 urah obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji.

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov ali e-naslov iz točke I. lahko posameznik zahteva uveljavitev pravic, ki izhajajo iz Splošne uredbe in jih upravljavec zagotavlja posameznikom v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

1. pravico do informiranja in seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

2. pravico do popravka in izbrisa (“pravica do pozabe”),

3. pravico do omejitve obdelave,

4. pravico do prenosljivosti podatkov,

5. pravico do ugovora in vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

6. pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo in profiliranjem.

Pred vložitvijo pisne zahteve za uveljavljanje pravic posameznika, ki izhajajo iz Splošne uredbe, vam priporočamo, da se seznanite z navodili, kako vložiti zahtevo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Kontaktni podatki Informacijskega pooblaščenca so: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: , DPO za Urad IP: .

Kontaktni in drugi podatki Informacijskega pooblaščenca so dostopni na spletni strani https://www.ip-rs.si.

Obvestilo je objavljeno na spletni strani upravljavca osebnih podatkov in velja z dnem njegove objave dalje.

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica ne popolnoma omogoča dostopnosti spletišča www.bolnisnica-go.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

 • omogočeno je povečevanje črk brez izgube vsebine ali funkcionalnosti,
 • spletno stran je oteženo mogoče uporabljati tudi samo s tipkovnico (navigacija brez miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin in so varne za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili reakcije ali napade,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • spletišče deluje predvidljivo.

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica terminsko načrtuje zaključiti s popolno prenovo in objavo spletišča www.bolnisnica-go.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) do konca leta 2023. Kot prehodno obdobje je vzpostavila alternativne medije komunikacije s širšo javnostjo preko socialnih omrežij:

 1. Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica | Facebook
 2. Splošna bolnišnica Nova Gorica (@sbnovagorica) / Twitter
 3. Splošna bolnišnica Nova Gorica | Instagram
 4. Splošna bolnišnica Nova Gorica - YouTube
 5. Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica | LinkedIn

Stopnja skladnosti

Spletišče www.bolnisnica-go.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.bolnisnica-go.si je v popolno prenovi. Terminski načrt zaključka prenove spletišča je konec septembra 2023. Zaradi zastaranih tehnologij, ki jih spletišče uporablja, spletišče ne popolnoma ustreza zakonu ZDSMA iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice začasne odprave vseh nepravilnosti oz. nedostopnosti kljub načrtovani popolni prenovi spletišča, saj je obseg vsebine zelo velik, uporabljene tehnologije spletišča pa zelo zastarele.

Primeri takih vsebin so:

 • odzivno oblikovanj (spletna stran se ne prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, za ogled preveč povečanih vsebin se je potrebno premikati v desno),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnike zaslona, brajevo vrstico),
 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • kompleksne tabele s podatki.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22. septembra 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 20. april 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletišča www.bolnisnica-go.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani dostopne in prijazne širšemu krogu javnosti, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Strokovni sodelavec za odnose z javnostjo
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici
05 330 11 00

Odgovor boste prejeli najkasneje v osmih dneh od prejema sporočila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev odgovora in kdaj bo odgovor podan.

Izvršilni postopek

V primeru ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki niso opredeljene v izjavi, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Republika Slovenije

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko preobrazbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48

Ponudnik, ki želi predstaviti svoje izdelke v bolnišnici, mora svojo namero predhodno sporočiti v tajništvo, kjer se vodi evidenca.

Način in pogoje predstavitve določa Pravilnik.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete na spodaj navedene kontakte:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
Telefon: +386 (05) 330 1100
Fax: +386 (05) 330 1057
Elektronski naslov: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13 a
5290 Šempeter pri Gorici