Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000
odpri iskalnik po strani

SIMZIC

Simulacijski Zdravstveno Izobraževalni Center (Sim Zic) Splošne bolnišnice ''dr. Franca Derganca'' Nova Gorica je izobraževalni center prihodnosti, ki nudi celo paleto izobraževanj in s svojim simulacijskim centrom tudi praktično usposabljanje.

315234304235589_20230523_141803.jpg

 

 • temeljne postopke oživljanja
 • varno defibrilacijo
 • oskrbo poškodovanca

 • delovnim organizacijam, društvom, vzgojno varstvenim ustanovam in zavodom, pa tudi posameznikom, ki bi želeli pridobiti znanje za  pravilno ukrepanje v nujnih situacijah.
 • izobraževanju zdravstvenega kadra v bolnišnici, novo zaposlenim in pripravnikom.

Prijavite se na izobraževanje, ki ga v okviru SIMZIC izvajamo v naši bolnišnici.

Za vrtce in šole so na voljo: 

 • Temeljni postopki oživljanja za otroke
 • Prva pomoč za otroke

Za društva, delovne organizacije, javno upravo in s.p.-je pa:

 • Temeljni postopki oživljanja za odrasle
 • Prva pomoč za odrasle

Prijava na izobraževanje

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica z odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • zobotehnik,
 • bolničar-negovalec.

Postopek prijave na strokovni izpit:

 • najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec se vloži izpolnjeno in podpisano prijavnico s prilogami na naslov:
  SB Nova Gorica, Kadrovska služba, Ul. padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

 • PRIJAVNICA je dosegljiva tu

Prijavnici se priloži:

 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe (overjena kopija ali s strani delodajalca opremljena kopija z žigom "Kopija je enka originalu") in eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita 
 • LIST O PRIPRAVNIŠTVU, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus teoretičnega in praktičnega znanja pri delodajalcu
 • potrdilo o plačilu strokovnega izpita (storitev mora biti plačana pred pristopom kandidata na izpit)

Kadrovska služba pregleda vlogo s prilogami in pozove k morebitni dopolnitvi. Kandidate, katerih vloga je popolna, pa se po e-pošti obvesti o kraju in času strokovnega izpita.

Več o programu strokovnih izpitov ter gradivo je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2023

 • Izpiti potekajo od 17. julija dalje
 • Izpiti potekajo od 18. septembra dalje
 • Izpiti potekajo od 23. oktobra dalje
 • Izpiti potekajo od 20. novembra dalje

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2024

 • Izpiti potekajo od 22. januarja dalje
 • Izpiti potekajo od 19. februarja dalje
 • Izpiti potekajo od 18. marca dalje
 • Izpiti potekajo od 22. aprila dalje
 • Izpiti potekajo od 20. maja dalje
 • Izpiti potekajo od 17. junija dalje
 • Izpiti potekajo od 17. julija dalje
 • Izpiti potekajo od 23. septembra dalje
 • Izpiti potekajo od 21. oktobra dalje
 • Izpiti potekajo od 18. novembra dalje

Splošne informacije

V času uradnih ur smo dosegljivi tudi na telefonu 05 330 15 85.

Uradne ure: Ponedeljek, sreda in petek: od 8:15 do 9:30 in od 14:15 do 15:15

 

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen avgusta. Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe ter izpolnjene liste o pripravništvu. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor ob prijavi stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit. 

pošta:
telefon: 05 330 1271 / 041 439 296
lokacija: Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici