Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Simulacijsko izobraževalni center

Simulacijski Zdravstveno Izobraževalni Center (Sim Zic) Splošne bolnišnice ''dr. Franca Derganca'' Nova Gorica je izobraževalni center prihodnosti, ki nudi celo paleto izobraževanj in s svojim simulacijskim centrom tudi praktično usposabljanje.

315234304235589_20230523_141803.jpg

 

 • temeljne postopke oživljanja
 • varno defibrilacijo
 • oskrbo poškodovanca

 • delovnim organizacijam, društvom, vzgojno varstvenim ustanovam in zavodom, pa tudi posameznikom, ki bi želeli pridobiti znanje za  pravilno ukrepanje v nujnih situacijah.
 • izobraževanju zdravstvenega kadra v bolnišnici, novo zaposlenim in pripravnikom.

Prijavite se na izobraževanje, ki ga v okviru SIMZIC izvajamo v naši bolnišnici.

Za vrtce in šole so na voljo: 

 • Temeljni postopki oživljanja za otroke
 • Prva pomoč za otroke

Za društva, delovne organizacije, javno upravo in s.p.-je pa:

 • Temeljni postopki oživljanja za odrasle
 • Prva pomoč za odrasle

Prijava na izobraževanje

USPOSABLJANJE PRIPRAVNIKOV

Pripravništvo se izvaja skladno s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22, 58/23 in 97/23).

Za vsakega pripravnika se izdela individualni program usposabljanja glede na področje dela, za katero se bo usposabljal.

Postopek prijave na usposabljanje pripravnikov v SB NOVA GORICA
Prijavnico na usposabljanje pripravnikov v SB Nova Gorica izpolni delodajalec pripravnika.

PRIJAVNICA na usposabljanje pripravnikov v SB NOVA GORICA

Izpolnjeno prijavnico lahko posreduje:

 • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Nova Gorica, Kadrovska služba, Ul. padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici ali
 • po elektronski pošti na naslov:

Zaključek pripravništva
Pripravnik ob koncu pripravništva izdela poročilo o delu - List pripravništva (priloga 2 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, Uradni list RS, št. 76/22), ki ga podpišeta mentor in neposredni mentor ter opravi preizkus praktičnega znanja pred iztekom pripravniške dobe pri izvajalcu pripravništva.

Pripravništvo je opravljeno, ko pripravnik opravi program pripravništva, morebitna predvidena kroženja ter če uspešno opravi preizkus teoretičnega in praktičnega znanja.

Ko je pripravništvo opravljeno, lahko pripravnik pristopi k opravljanju strokovnega izpita.


STROKOVNI IZPITI

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica z odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • zobotehnik,
 • bolničar-negovalec.

Postopek prijave na strokovni izpit:

 • najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec se vloži izpolnjeno in podpisano prijavnico s prilogami na naslov:
  SB Nova Gorica, Kadrovska služba, Ul. padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

PRIJAVA na strokovni izpit

Prijavnici se priloži:

 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe (overjena kopija ali s strani delodajalca opremljena kopija z žigom "Kopija je enka originalu") in eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita 

LIST PRIPRAVNIKA

Iz lista o pripravništvu mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus teoretičnega in praktičnega znanja pri delodajalcu

 • potrdilo o plačilu strokovnega izpita (storitev mora biti plačana pred pristopom kandidata na izpit)

Kadrovska služba pregleda vlogo s prilogami in pozove k morebitni dopolnitvi. Kandidate, katerih vloga je popolna, pa se po e-pošti obvesti o kraju in času strokovnega izpita.

Več o programu strokovnih izpitov ter gradivo je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2024

 • Izpiti potekajo od 22. januarja dalje
 • Izpiti potekajo od 19. februarja dalje
 • Izpiti potekajo od 18. marca dalje
 • Izpiti potekajo od 22. aprila dalje
 • Izpiti potekajo od 20. maja dalje
 • Izpiti potekajo od 17. junija dalje
 • Izpiti potekajo od 17. julija dalje
 • Izpiti potekajo od 23. septembra dalje
 • Izpiti potekajo od 21. oktobra dalje
 • Izpiti potekajo od 18. novembra dalje

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2025

 • Izpiti potekajo od 20. januarja dalje
 • Izpiti potekajo od 17. februarja dalje
 • Izpiti potekajo od 17. marca dalje
 • Izpiti potekajo od 21. aprila dalje
 • Izpiti potekajo od 19. maja dalje
 • Izpiti potekajo od 16. junija dalje
 • Izpiti potekajo od 16. julija dalje
 • Izpiti potekajo od 22. septembra dalje
 • Izpiti potekajo od 20. oktobra dalje
 • Izpiti potekajo od 17. novembra dalje

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen v avgustu in decembru. (PDF FORMAT).

Splošne informacije
V času uradnih ur smo dosegljivi tudi na telefonu 05 330 15 85.

Uradne ure: Ponedeljeksreda in petekod 8:15 do 9:30 in od 14:15 do 15:15

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen avgusta. Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe ter izpolnjene liste o pripravništvu. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor ob prijavi stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit. 

pošta:
telefon: 05 330 1271 / 041 439 296
lokacija: Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici