Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Organiziranost bolnišnice

Splošno

V skladu z določili akta o ustanovitvi in statuta bolnišnice ima bolnišnica naslednje organe:

  • svet zavoda,
  • direktorja zavoda,
  • strokovni direktor zavoda,
  • strokovni svet zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniku uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta zavoda, trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Imenuje ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Trajanje mandata in pristojnosti direktorja zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Imenuje in razrešuje ga svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda. Trajanje mandata in pristojnosti strokovnega direktorja zavoda so določene z aktom o ustanovitvi oziroma statutom bolnišnice.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda so določene s statutom bolnišnice. Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, predlaga ustrezne rešitve in priporoči s tega področja, odloča o posameznih strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za program dela in razvoj zavoda ter daje svetu zavoda in direktorju zavoda mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda in predlaga načrt nabave medicinske opreme.

S statutom bolnišnice sta določena tudi naslednja posvetovalna organa direktorja zavoda: Kolegij predstojnikov služb, predstojnikov samostojnih medicinskih oddelkov in vodij skupnih medicinskih služb ter Kolegij glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb.

Svet zavoda ima 7 članov. 

Sestavljajo ga predstavniki:

  • ustanovitelja (4 člani),
  • zavarovancev (1 član),
  • uporabnikov (1 član),
  • delavcev zavoda (1 član).

Sestava sveta zavoda je naslednja:

Predstavniki ustanovitelja
dr. Alenka Kolar - predsednica sveta zavoda
dr. Jordan Berginc
dr. Mitja Vrdelja
mag. Nataša Koprivšek
Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje:
mag. Nevenka Volk Rožič
Predstavnik uporabnikov
prim. Herbert Bernhardt
Predstavnik delavcev zavoda
Matija Pikula – podpredsednik sveta zavoda

Poslovnik o delu sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica (št. 130-7/2004-10 z dne 17.10.2023

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor zavoda
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
Telefon: (05) 330 1100
E-pošta:

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

v.d. strokovnega direktorja zavoda
Erik Sedevčič, dr. med., spec.splošne kirurgije
Telefon: (05) 330 1123
E-pošta:

Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor zavoda, pomočnik direktorja zavoda za področje zdravstvene nege, predstojniki medicinskih služb in oddelkov ter predstavnik skupnih medicinskih služb, ki ga imenuje direktor zavoda.

Podatki o zavodu

Ime zavoda: Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Sedež zavoda: Ulica padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Telefon: (05) 33 01 000, (05) 33 01 100
Matična številka: 5055695
Davčna številka: SI11427205
Podračun: 01100-6030279058, odprt pri UJP Nova Gorica
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5037000865
Glavna dejavnost zavoda: 86.110 (Bolnišnična zdravstvena dejavnost)
Reg. podatki: Zavod je v sodnem registru vpisan pod vložno številko
065/10003300 pri okrožnem sodišču v Novi Gorici
Sektorska pripadnost (SKIS): S.13113
Ustanovitev in dejavnost:

Splošna bolnišnica je javni zdravstveni zavod, katerega
ustanovitelj je Republika Slovenija. Ustanovitveni akt: 

Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice
"dr. Franca Derganca" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod št.
511-02/92-6/1-8 z dne 29.12.1992

(s spremembami in dopolnitvami).

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni
ravni ter druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi.

Dejavnost zavoda, vpisana v sodni register: E 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo
G 52.31 Dejavnost lekarn
H 55.51 Dejavnost menz
I 63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko  izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
N 85.11 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
N 85.14 Druge zdravstvene dejavnosti
O 93.01 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki direktorja zavoda:

Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med. 

Telefon: (05) 330 1100
Elektronski naslov:

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki strokovnega direktorja zavoda:

Erik Sedevčič, dr. med., spec. splošne kirurgije

Telefon: (05) 330 1123
E-pošta:

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki pomočnika direktorja za zdravstveno nego:

Aljoša Juretič, mag.posl. in ekon.ved., dipl.zn.

Telefon: (05) 330 1120
Elektronski naslov:

Podatki o imenu in priimku ter kontaktni podatki pomočnice direktorja za upravno – ekonomske zadeve:

mag. Ingrid Kuk Kikl

Telefon: (05) 330 1552
Elektronski naslov:

 

Organigram in podatki o organizaciji zavoda s seznamom vseh večjih
notranjih organizacijskih enot

Organizacijsko shemo služb in oddelkov zavoda določata Statut Splošne bolnišnice "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

(št. 130-4/2002-16 z dne 08.05.2007, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnik o organizaciji zavoda (št. 130-3/03-12 z dne 10.10.2007, s spremembami in dopolnitvami).

Organigram si lahko ogledate preko povezave

 

Seznam notranjih organizacijskih enot, vodij notranjih organizacijskih
enot (ime, priimek, naziv, kontaktni podatki) in glavnih oziroma
odgovornih medicinskih sester notranjih organizacijskih enot
(ime, priimek, kontaktni podatki)

MEDICINSKE SLUŽBE Z ODDELKI IN ODSEKI

 

UPRAVNA SLUŽBA

 

Pravna služba

Barbara Kobal, univ.dipl.prav. – vodja  službe

Telefon: (05) 330 1560
E-pošta:

Kadrovska služba

Tadeja Hvalič Franzin, univ.dipl.prav., vodja službe

Telefon: (05) 330 1586

E-pošta: 

Finančna služba

Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1570

E-pošta: 

Računovodska služba

Aleksandra Zuljan, univ.dipl.ekon., pooblastilo za vodenje Računovodske službe

Telefon: (05) 330 1570

E-pošta: 

Služba za plan in analizo s centralno administracijo

Mojca Hero Pavšič, univ.dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1590

E-pošta: 

 

Nežika Erzetič Drnovšek, mag. posl. ved, vodja centralne administracije

Telefon: (05) 330 1477

E-pošta: 

             

Računalniški center in informatika

Armin Makovec, dipl.inž.rač.in inf., vodja službe

Telefon: (05) 330 1584
E-pošta:

TEHNIČNO-OSKRBOVALNA SLUŽBA

 

Služba za investicijske gradnje

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str., vodja službe

Telefon: (05) 330 1452

E-pošta:  

Služba za vzdrževanje

Matjaž Medvešček, dipl. inž. str., vodja službe

Telefon: (05) 330 1451
E-pošta:

Služba za energetiko

Jakob Bartolj, mag.inž.rač.in inf., dipl.inž.el., vodja službe

Telefon: (05) 330 1480

E-pošta: 

Služba za oskrbo s tekstilom

Patrik Makovec, dipl. gosp. inž., vodja službe

Telefon: (05) 330 1095

E-pošta:

Prehrambena služba

Gabrijela Puc, vodja službe

Telefon: (05) 330 1490

E-pošta: 

 

SLUŽBA ZA NABAVO IN JAVNA NAROČILA

Natali Sardon Pahor, dipl.ekon., vodja službe

Telefon: (05) 330 1455

E-pošta: 

Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb,
pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek, funkcija in naziv

Dimitrij Klančič,
dr. med., spec. int. med., direktor zavoda

Poštni naslov, elektronski naslov in neposredna službena telefonska številka

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca"
Nova Gorica

Tajništvo direktorja

Padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: (05) 330 1100

E-pošta: 

 

Povezava na državni register predpisov in register predpisov 
Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa

Državni register predpisov

http://zakonodaja.gov.si/

www.uradni-list.si

Register predpisov EU

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/

Uradni list Evropske unije - EUR-Lex (europa.eu)

 

Povezava na predloge predpisov, 
ki se nanašajo na delovno področje organa

Predlogi državnih predpisov

http://www.dz-rs.si/

 

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in
programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj,
poročil in analiz z delovnega področja organa,
s katerimi organ razpolaga, urejenih
po vsebinskih sklopih

POSLOVNA POROČILA

Letno poročilo za leto 2007

Letno poročilo za leto 2008

Letno poročilo za leto 2009

Letno poročilo za leto 2010

Letno poročilo za leto 2011

Letno poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2013

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Letno poročilo za leto 2019

Letno poročilo za leto 2020

Letno poročilo za leto 2021

Letno poročilo za leto 2022

FINANČNI NAČRTI in
REBALANSI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt za leto 2008

Finančni načrt za leto 2009

Rebalans finančnega načrta za leto 2009

Finančni načrt za leto 2010

Rebalans načrta investicij in investicijskega vzdrzevanja za leto 2010 

Rebalans št. 1 načrta investicij in investicijskega vzdrzevanja za leto 2010

Program dela in finančni načrt za leto 2011

Program dela in finančni načrt za leto 2012

Program dela in finančni načrt za leto 2013

Sanacijski načrt 2013

Program dela in finančni načrt za leto 2014

Sanacijski načrt 2014

Program dela in finančni načrt za leto 2015

Program dela in finančni načrt za leto 2016 -
popravek

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Program dela in finančni načrt za leto 2018

Program dela in finančni načrt za leto 2019

Program dela in finančni načrt za leto 2020

Program dela in finančni načrt za leto 2021

Program dela in finančni načrt za leto 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2023 -
popravek

 

Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih
uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim 
uporabnikom

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica vodi naslednje postopke v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah:

- postopek prve obravnave kršitve pacientovih pravic,

- postopek seznanitve z zdravsteno dokumentacijo.

 

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica vodi postopek odločanja o zahtevi za dostop do informacij javnega
značaja v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Splošna bolnišnica „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica obravnava zahteve in ugovore v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica (v nadaljevanju: upravljavec) ima vzpostavljene evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov.

 

Na področju zdravstvenega varstva ima upravljavec vzpostavljene naslednje evidence dejavnosti obdelave:

1. Osnovna medicinska dokumentacija (NIJZ 1),

2. Čakalni seznam,

3. Evidenca pridobivanja popkovnice ter pridobivanja in darovanja popkovnične krvi,

4. Evidenca o darovalcu,

5. Seznam oseb, ki se jim vsadijo medicinski pripomočki,

6. Zbirka podatkov donorskega centra o darovalcih - izvajanje transplantacijske dejavnosti in zagotavljanje sledljivosti,

 

Upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi osebne podatke, ki niso s področja zdravstvenega varstva in so opredeljeni v naslednjih evidencah dejavnosti obdelave:

1. Kadrovska evidenca zaposlenih,

2. Evidenca delovnega časa,

3. Evidenca o kandidatih za opravljanje dela,

4. Evidenca strokovnih izpitov,

5. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev,

6. Evidenca o postopkih za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

7. Evidenca o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu,

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom in seznanitvi s požarnim redom,

9. Evidenca o nezgodah pri delu,

10. Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija,

11. Evidenca izvršilnih postopkov,

12. Zbirka podatkov o članih sveta zavoda,

13. Video nadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore,

14. Video nadzor v delovnih prostorih,

15. Evidenca izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb,

16. Matične knjige in zvezki.

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

V zavodu imamo sledeče informacijske podsisteme za potrebe bolnišnice:

- za obravnavo pacientov

- za laboratorijske preiskave

- za radiološke preiskave

- za transfuziologijo

- za mikrobiološke preiskave

- za endoskopske preiskave

- za osebne dohodke

- za kadrovsko evidenco

- za beleženje in planiranje delovnega časa

- za materialno poslovanje

 

Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov, 
drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih 
dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Akt o ustanovitvi zavoda – Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice „dr. Franca Derganca“ Nova Gorica v javni zdravstveni zavod:

Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

 

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod št. 2

Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/22,3/23, 35/23)

 

Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica:

Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica


Pravilnik o organizaciji zavoda:

Pravilnik o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

 

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji zavoda

 

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji zavoda

 

Uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o organizaciji zavoda

Pravilnik o spremembi Pravilnika o organizaciji zavoda

 

Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, št. 130-1/2024-5 z dne 26.02.2024
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o službenih stanovanjih

 

Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji kakovosti delovanja Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o načinu in višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva

 

Pravilnik o parkirnem redu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o kontroli, likvidaciji in plačevanju računov

 

Pravilnik o izobraževanju
Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki se uporablja pri delu v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

 

Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v SZ
Pravilnik o delovnem času in registraciji delovnega časa z registrirno uro

 

Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorstvo v Splošni bolnišnici „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica

 

Navodilo za upravljanje s tveganji v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Navodila o postopkih ugotavljanja kriterijev za določitev plače za redno delovno uspešnost
Navodilo o pisarniškem poslovanju

 

Poslovnik o delu Sveta zavoda
Poslovnik strokovnega sveta zavoda
Poslovnik kolegija glavnih medicinskih sester in tehnikov medicinskih služb, samostojnih medicinskih oddelkov in skupnih medicinskih služb

 

Poslovnik o delu komisije za presojo kakovosti delovanja Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorica
Poslovnik etične komisije Splošne bolnišnice „dr.Franca Derganca“ Nova Gorice
Poslovnik o evidenčnih naročilih

 

Poslovnik Odbora za reanimacijo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Hišni red Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

 

Spremembe Hišnega reda Splošne bolnišnice "dr.Franca Derganca" Nova Gorica
Hišni red za večstanovanjsko stavbo na naslovu Prekomorskih brigad 60B v Šempetru pri Gorici
Požarni red

 

Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu in varnost pred požarom (organizacijski predpis)
Pravilnik o predstavljanju in oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc pri delavcih v SB Nova Gorica

 

Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

 

Pravilnik za ukrepanje v primeru nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik pshisocialnega tveganja na delovnem mestuPravilnik za ukrepanje v primeru nevarnosti nasilja tretjih oseb
Pravilnik o ugotavljanju zlorab pravic iz delovnega razmerja ter disciplinskih kršitev zaposlenih v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o ravnanju z darili ter omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

 

Pravilnik o oglasnih deskah v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Pravilnik o uporabi sistema službene elektronske pošte
Pravilnik o delu prostovoljcev v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

 

Pravilnik o postopkih in ukrepih pri delovanju informacijske tehnologije v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Obvezno navodilo za obvladovanje stroškov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Načrt integritete

 

Navodila o prijavljanju, evidentiranju, reševanju, spremljanju škodnih dogodkov in uveljavljanju odškodnin ter urejanju tekočih poslov z zavarovalnico
Navodilo za evidentiranje dela izven razpisanega delovnega časa in zahtevek za priznanje in plačilo tega dela
Navodilo - nov način poročanja za prospektivne programe in kirurško zdravljenje raka

 

Organizacijsko navodilo o potrjevanju, podpisovanju in dostavi dokumentov
Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskav
Povračilo potnih stroškov za prihod na delo - Interno navodilo

 

Navodilo o postopku izterjave neplačanih računov in drugih neplačanih obveznosti
Navodilo o izvajanju nujnega zdravljenja oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Navodilo o naročanju zdravstvenih preiskav pri zunanjih izvajalcih

 

Razna navodila predstojnikom in vodjem služb
Razni sklepi in odredbe

 

Druge informacije javnega značaja kot npr. seznam zdravnikov, ordinacijski časi, čakalne dobe, naročanje, cene storitev in druge informacije te vrste so dostopne na spletni strani zavoda
www.bolnisnica-go.si.