Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Sprejem in odpust

Naše osebje vam bo ob sprejemu in odpustu na voljo za vse informacije, ki jih boste potrebovali, kljub temu pa smo v nadaljevanju za vas zbrali nekaj splošnih informacij, da se boste lažje pripravili na proces bolnišničnega sprejema in odpusta.

Bolnika v bolnišnico sprejme zdravnik.
Vsak bolnik mora imeti ob sprejemu v bolnišnico ustrezno napotnico.
Prosimo, da ob prihodu na zdravljenje bolnik s seboj prinese: kartico zdravstvenega zavarovanja, veljavno napotnico in potrebno zdravstveno dokumentacijo (npr. rentgenske slike, izvide, …)

Brez napotnice se bolnika sprejme samo v nujnih primerih, o čemer odloči zdravnik.

Bolniki, ki so tuji državljani, morajo predložiti potni list, kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja ter dokazilo o morebitnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju.

V primeru neurejenega zdravstvenega zavarovanja in/ali neveljavne napotnice bo bolnik obravnavan kot samoplačnik in bo moral opravljene zdravstvene storitve plačati delno ali v celoti sam.

Storitve, ki sodijo v okvir nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, v bolnišnici zagotavljamo v skladu z možnostmi.

Sprejem v porodnišnico

Za sprejem v porodnišnico potrebujete:

 • materinsko knjižico s pripadajočimi izvidi (izvid krvne skupine, izvid testiranja na toxoplazmozo, izvid testiranja na hepatitis B)
 • veljavno napotnico

Administrativni sprejem

Ob prihodu v bolnišnico se registrirajte na vrstomatu.

Za sprejem in obravnavo v nočnem času se zglasite v urgentnem centru.

Vrstomat je namenjen registraciji ambulantnih pacientov – velja za vse ambulante. Na dan pregleda ali preiskave, na katero ste se predhodno naročil in prejeli obvestilo o dogovorjenem terminu, se morate registrirati na vrstomatu. Registrirate se lahko največ pol ure pred dogovorjenim terminom.

Vrstomati se v SB Nova Gorica nahajajo na naslednjih lokacijah:

 • v pritličju glavne stavbe, poleg vhoda
 • v pritličju stare stavbe, poleg vhoda
 • v paviljonu 2, OIMR Stara Gora, Liskur 23a, 5000 Nova Gorica

Uporabite lahko kateri koli vrstomat, ne glede na lokacijo vaše ambulante.

Uporaba vrstomata je enostavna:

 • V režo na desni strani vrstomata vstavite zdravstveno kartico in na zaslonu spremljajte navodila, ki vas vodijo skozi postopek vpisa.
 • Ob uspešni registraciji iz tiskalnika prejmete listek z naslednjimi informacijami: v katero ambulanto ste vpisani, kje se le-ta nahaja, pod katero zaporedno številko ste vpisani, predvidena ura pregleda.
 • Seznam zaporednih številk vpisanih pacientov lahko spremljate na ekranu pred ambulanto.

8632476746163266_vrstomat.jpg

Bolnišnični delovni dan zaposlenih in bolnikov je z manjšimi odstopanji enak v vseh službah in oddelkih. Bolniki in obiskovalci morajo v bolnišnici upoštevati razpored dnevnih obveznosti v službi oziroma oddelku, ki je praviloma tak:

 • od 6:30 do 6:45 ure ali od 7:00 do 7:15 ure predaja službe nočne izmene dopoldanski izmeni,
 • od 7:15 ure dalje ure zdravstvene nege bolnikov, zajtrk, dopoldanska vizita, preiskave, pregledi, terapevtski postopki, operacije, kosilo,
 • od 14:30 do 14:45 ure predaja službe dopoldanske izmene popoldanski, popoldanski počitek,
 • obiski po razporedu,
 • po 16:00 uri popoldanska vizita, zdravstvena nega bolnikov, večerja,
 • od 21:00 ure dalje nočni počitek.

V bolnišnici se trudimo, da bi v vseh prostorih bolnišnice zagotavljali red in čistočo, zato bolnišnične prostore čistimo dnevno. Red in čistoča se zagotavljata tudi v ožji in širši okolici bolnišnice (košnja trave, obrezovanje dreves in grmovja, vzdrževanje gredic,...)

Prepovedano je vsakršno odmetavanje odpadkov v vseh prostorih bolnišnice, razen v zato določene posode, vse v skladu s predpisi iz področja varstva okolja. Odpadke je potrebno sortirati skladno s določili predpisov iz področja varstva okolja.

S svojim ravnanjem lahko tudi sami bolniki in obiskovalci pripomorejo k čistejšim in bolj urejenim prostorom, zato so v času zdravljenja oziroma obiskov dolžni paziti na čistočo prostorov, opreme in pripomočkov, ki jih uporabljajo.

Po bolniških sobah in drugih prostorih je prepovedano povzročati hrup, kričati ali kako drugače motiti red in mir. V času vizite in izvajanja opravil s strani zaposlenih v bolniški sobi oziroma na oddelku se mobilni telefon, TV, radio – izklopi.

Čas obiskov

Obiskovalce prosimo, da ne motijo delovnega procesa na oddelku, da upoštevajo navodila osebja bolnišnice in da predvsem upoštevajo določen čas obiskov.

Število obiskovalcev

Iz zdravstvenih razlogov ter obzirnosti do drugih bolnikov naj enega pacienta istočasno obišče največ en obiskovalec.
Posedanje po bolniških posteljah ni dovoljeno.
Prav tako na postelje ni dovoljeno odlaganje osebnih stvari (torbic, plaščev, ipd).
Obiskovalci lahko dežnik odložijo v posode ob vhodu v službo oziroma oddelek, tako da ga ne nosijo s seboj v bolniško sobo.
Obiskovalci s prehladnimi in drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico.

Preventiva zoper okužbe

Ob vstopu in izstopu iz bolniške sobe si je potrebno po navodilu umiti ali razkužiti roke.

Pokretni bolniki

Pokretni bolniki naj sprejemajo obiske v avli službe oziroma oddelka, ob lepem vremenu pa tudi v parku, če o tem obvestijo zdravnika oziroma medicinsko sestro.

Uporaba sanitarij

WC za obiskovalce je v glavni stavbi bolnišnice: v kletnih prostorih, na polikliniki ter v vseh nadstropjih ob dvigalih, v stari stavbi bolnišnice: v pritličju stavbe ter v vseh nadstropjih ob dvigalih.

Zaradi možnosti okužbe veljajo posebej strogi ukrepi in omejitve za bolnike v izolaciji ter njihove svojce in obiskovalce, zato se je potrebno strogo držati predpisanih ukrepov in navodil zaposlenih bolnišnice.

Zaradi možnih okužb v bolnišnici odsvetujemo, da prihajajo na obisk k bolnikom majhni otroci.

Obiskovalci ne smejo povzročati hrupa in morajo paziti na red in čistočo.

Obiskovalce prosimo, da v času obiskov s svojo prisotnostjo zagotovijo mir in tišino v bolniški sobi, kakor tudi na oddelku oz. bolnišnici.

Ker se v bolnišnici zdravijo ljudje z različnimi življenjskimi navadami, željami in potrebami, se moramo drug drugemu prilagoditi, zato morajo bolniki, pacienti in obiskovalci upoštevati navodila zdravstvenega osebja.

Bolniki in obiskovalci morajo paziti na prostore, opremo in pripomočke v bolnišnici in jih uporabljati v skladu z njihovim namenom.

Pri uporabi dvigal ima prevoz bolnika prednost pred drugimi.

Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so bolniki in obiskovalci odškodninsko odgovorni.

Čas za posredovanje informacij

Vsaka služba oziroma oddelek mora imeti javno objavljen čas za dajanje informacij o poteku diagnostike in zdravljenja bolnika. Te informacije daje lečeči oziroma sobni zdravnik v službi oziroma na oddelku, kjer se bolnik zdravi.

Ob sprejemu v bolnišnico bolnik poda pisno izjavo:

 • komu se sme dajati informacije o njegovem zdravstvenem stanju,
 • kdo ga lahko obiskuje v času bivanja v bolnišnici,
 • komu smemo posredovati podatke iz njegove zdravstvene dokumentacije.

Če bolnik ne poda take izjave, bomo informacijo o zdravstvenem stanju bolnika praviloma dajali svojcem, s katerimi bolnik živi, oziroma drugim najožjim sorodnikom, skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu praviloma ne dajemo. To storimo le v primerih, ko je tako dogovorjeno z bolnikom in nam le-ta poda točne podatke o osebi in njenem telefonu ali v zelo nujnih primerih.

Posredovanje informacij svojcem o zdravstvenem stanju pacienta po posameznih službah v bolnišnici poteka na podlagi podpisane izjave pacienta ob sprejemu v bolnišnico. Informacije o zdravstvenem stanju pacienta lahko posreduje le zdravnik. Podrobnejša navodila si lahko preberete tukaj.

Medicinske službe z oddelki in odseki

Kirurška služba z oddelki in odsekom

Informacije posreduje lečeči ali oddelčni zdravnik med 14:00 in 15:00 uro vsak delavnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.
Na oddelku za ortopedijo informacije o zdravstvenem stanju pacienta posredujejo zdravniki osebno med 14:00 in 15:00 uro vsak delavnik.

Internistična služba z oddelki in odseki

Informacije svojcem o zdravstvenem stanju pacienta posredujejo lečeči zdravniki med 14:30 in 15:00 uro osebno, vendar na dneve, ko zdravnik za posredovanje informacij ni v ambulanti ali ni po dežurstvu.
Na oddelku za endokrinologijo in nuklearno medicino posreduje informacije o zdravstvenem stanju pacienta  Rajko Svilar, dr. med.,spec.int.med. med 14:00 in 14:30 uro.
Na oddelku za centralno intenzivno interno medicino posredujejo informacije zdravniki glede na njihovo dostopnost v času med 8:30 in 9:30 uro.

Ginekološko - porodniška služba z oddelki in odsekom

Informacije o zdravstvenem stanju pacienta so možne v času obiskov s strani dežurnega zdravnika, oziroma med 14:30 in 15:30 uro s strani lečečega zdravnika.

Anesteziološka služba z oddelki

Na oddelku za intenzivno terapijo operativnih strok so informacije o zdravstvenem stanju pacienta po telefonu možne v času od 13:00 do 14:00.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.

Pediatrična služba z oddelki in odsekom

V pediatrični službi imajo otroci praviloma stalno prisotnega starša, tako, da poteka posredovanje informacij o zdravstvenem stanju otroka najmanj dvakrat dnevno v času dopoldanske in  popoldanske vizite, ki jo opravlja zdravnik.
Na oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori informacije o zdravstvenem stanju pacientov potekajo telefonsko od 7:45 do 08:15 ure vsak delavnik.
Osebno so informacije o zdravstvenem stanju pacienta možne vsak petek med 14:00 in 15:00 uro.
V primeru posredovanja informacij  nujnega stanja pacienta je leto možno vsak delavnik med 8:00 in 15:30 uro.

Samostojni medicinski oddelki

Oddelek za otorinolaringologijo

Na oddelku za otorinolaringologijo so možne informacije o zdravstvenem stanju pacienta, ki jih posreduje lečeči oziroma oddelčni zdravnik v času med 14:40 in 15:00 uro vsak delovnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma.

Oddelek za okulistiko

Informacije posreduje lečeči ali oddelčni zdravnik v času med 15:00 in 15:15 uro vsak delavnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.

Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora

dr. Jurij Karapandža: osebno ali po telefonu 05 96 82 961/96 82 963; torek in četrtek od 14,30 in 15,30 ure
dr. Irena Bucik Kajin osebno ali po telefonu 05 96 82 963/33 01 955; sreda in petek od 12. do 13. ure

Zdravstvena nega oddelek – sestrski pult: po tel. 05 96 82 961
Fizioterapija: od ponedeljka do petka med 14. in 15. uro, po tel. 05 96 82 968
Delovna terapija: od ponedeljka do petka med 14. in 15. uro po tel. 05 96 82 972

Logopedija: tel. 05 96 82 973
Socialna delavka: tel. 05 96 82 960 ali gsm 041 443 912

Ob odpustu iz bolnišnice se bolniku izroči odpustno pismo z medicinsko dokumentacijo, ki jo bolnik izroči osebnemu zdravniku ter vse predmete, ki jih je izročil ob prihodu v bolnišnico, kar pacient potrdi z lastnoročnim podpisom. Bolnika se seznani z navodili, povezanimi z odpustom, o morebitni dieti, kontrolnem pregledu (kje, kdaj) ali nadaljnjem zdravljenju, če je potrebno pa se mu izroči tudi pisna navodila za nadaljnjo zdravstveno nego na domu ter potrebne recepte.
Če se pacienta odpusti ali premesti v drug zavod v bolnišničnem perilu, je potrebno podpisati reverz in priložiti navodilo o vrnitvi perila.

V primeru, da odpustnega pisma ni mogoče pripraviti do odpusta (npr. niso še zbrani ali prejeti vsi izvidi), dobi bolnik začasno odpustno pismo z navodili, končno odpustno pismo z morebitnimi dodatnimi navodili pa prejme po pošti.
Odpust bolnika je praviloma načrtovan, tako da bodo o tem bolnik in svojci pravočasno obveščeni.
Za bolnike samoplačnike in tujce bo dan pred odpustom pripravljen obračun stroškov zdravljenja, ki jih bo bolnik pred odpustom domov poravnal na blagajni zavoda.

Bolniki so praviloma odpuščeni iz bolnišnice v dopoldanskem času.
V primeru, da je bolnik opravičen do prevoza z reševalnim vozilom do kraja bivanja, mu bo odpustni zdravnik napisal naročilnico za prevoz. V vseh drugih primerih, ko bolnik rabi prevoz do kraja bivanja, pa si mora sam organizirati prevoz, bodisi s pomočjo svojcev, zdravstvenega osebja na oddelku oziroma službi ali taksi službe.
Otrok ali bolnik, kateremu je bila odvzeta opravilna sposobnost, lahko zapusti bolnišnico le v spremstvu staršev ali skrbnikov.