Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Dobava in montaža diesel agregatov in odklopnih stikal

Glede na podana dodatna pojasnila, naročnik v nadaljevanju povzema SPREMEMBE razpisne dokumentacije, ki izhajajo iz podanih pojasnil, kot sledi:

1. V Navodilu za izdelavo ponudb se v točki 4.3., v 2. odstavku v zadnji alinei  doda alinea z naslednjim tekstom:„morajo priložiti tudi sestavo (specifikacijo) ponudbene cene, razčlenjeno po posameznih partnerjih oziroma podizvajalcih.“.in alinea :
„ne glede na skupno ponudbo, naročnik zahteva, da ima servisna služba  za celoten predmet JN sedež v RS“. V primeru, da ponudnik ponuja opremo, proizvedeno izven držav EU, mora zagotavlljati dostopnost do rezervnih delov na območju držav EU.

2. V Navodilu za izdelavo ponudb se v točki 6.4. doda tekst: “ Za ponudnika izven RS se zahteva, da kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe  predloži izključno bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti“.

3. V Navodilu za izdelavo ponudb se v točki 2.7.1. v nadaljevanju prvega odstavkadoda doda tekst: “Ponudnik mora glede na tehnično specifikacijo naročnika v RD, v ponudbi podati tehnične specifikacije za ponujen agregat in sestavne dele, iz katerih bo mogoče ugotaviti izpolnjevanje tehničnih parametrov n standardov , ki so vsebovani v tehničnih  zahtevah naročnika. Poleg tega bo moral ponudnik tudi izpolniti tabelo v PRILOGI ŠT. 4 - Preglednica za tehnične specifikacije, v kateri je naročnik podal dovoljena odstopanja parametrov  od zahtev, navedenih v tehničnih specifikacijahv RD.”

4. V PRILOGI ŠT.2 - Tehničnih specifikacijah JN, se v točki 3: TEHNIČNI OPIS NOVIH DIESEL AGREGATOV– AKOMULATOR  popravi 100Ah  na 2x200 Ah .

5. V  PRILOGI ŠT. 2 -Tehničnih specifikacijah JN, se v točki 3: TEHNIČNI OPIS NOVIH DIESEL AGREGATOV– MOTOR popravi EU STAGE v EU STAGE  3.

6. V  PRILOGI ŠT.2 -Tehničnih specifikacijah JN, se v točki 3 :  TEHNIČNI OPIS NOVIH DIESEL AGREGATOV– MOTOR  v tretjem odstavku nadaljuje tekst z novim stavkom: “Motor primeren za G3 standard ”.

7. V Navodilu za izdelavo ponudbe se točka 3.3.  in 3.4. dopolni z dikcijo: PRILOGA ŠT. 4 - Preglednica za tehnične specifikacije.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

260- 2/2011

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 14857/2011

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

24/01/2012 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

31/01/2012 09:00

Javno odpiranje ponudb

31/01/2012 11:00

Priponke