Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Prevzem in dezinfekcija ali uničenje infektivnih odpadkov iz zdravstva in odvoz kuhinjskih odpadkov

23.08.2013

Naročnik je v Ur.l. RS na Portalu JN (št. objave JN10681/2013) objavil spremembo zapisa v točki 6.2 (1) Navodil za izdelavo ponudbe tako, da po novem glasi:

»Za Sklop 1/ 1.b  Veljavna odločba Ministrstva, pristojnega za okolje, o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.«

 

19.08.2013

1) Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu JN (št. objave 10424/2013) objavil spremembo točke  6.4 Navodil za izdelavo ponudbe (Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) in sicer tako, da po novem glasi:

"Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oz. tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% skupne okvirne ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:

·       če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;

·       če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe;

·       če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla;

·       če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe - to je od 19.08.2013.

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži eno finančno zavarovanje!"

 

2.)Naročnik popravlja zapis točke 6.3 Navodil za izdelavo ponudbe (ponudbeni predračun) in sicer za Sklop 1, ki po novem pravilno glasi:

"Sklop 1:

A) odvoz, uničenje infektivnega odpadka na kg v € z in brez DDV;

B) 60 l posoda za odpadke -  1  kos v € z in brez DDV;

C) 30 l posoda za odpadke - 1 kos v € z in brez DDV;

D) skupaj okvirna ponudbena vrednost, izračunana na naslednji način: A x 25.000* kg + B x 2.000* kos + C x 200* kos v € z in brez DDV.

* količina je okvirna in služi ponudniku le za izračun ponudbene"

Zapis za Sklop 2 ostaja nespremenjen.

 

13.08.2013 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu JN (št. objave JN10216/2013) objavil spremembo roka za predložitev ponudb, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 05.09.2013 do 9,00

- rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2013 do 23,59

- javno odpiranje ponudb: 05.09.2013 ob 13,00.

Prav tako je naročnik spremenil lokacijo javnega odpiranja ponudb, ki pravilno glasi:

Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – graščina - I. vhod desno (ponudniki se zglasijo v tajništvu upravnih služb).

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

260- 9/2013

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 09459/2013

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

29/08/2013 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

05/09/2013 09:00

Javno odpiranje ponudb

05/09/2013 13:00

Priponke